Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 1.

Tu budeme dávať hlavne papiere a knihy, ktoré nás najviac zaujímajú, o moderných a exotických energetických materiáloch, ale aj iné, a patenty s energ. materiálmi viac alebo menej súvisiace. Pre nás zaujímavých papierov a patentov je omnoho viac, no všetky by sa sem nezmestili. Tu bude len ich zlomok. Majú slúžiť ako odrazový mostík do sveta exotickejších a menej známych energetických materiálov pre tých, ktorí sa len začínajú zaujímať o spomenuté materiály.

Insensitive ionic bio-energetic materials derived from amino acids - Takže ľady sa pohli a prsty v tom máme aj MY :)

Copper(II) Chlorate Complexes – the Renaissance of a Forgotten and Misjudged Energetic Anion (či náhodou aj v tomto nemáme prsty :). Spomenieme na nete Cu Gly-chlorečnan ako skutočne výnimočnú traskavinu s chlorečnanovým aniónom a onedlho na to sa niekto objaví s takýmto papierom ;) Aj takto sa dá posúvať vývoj v oblastiach, ktoré nás zaujímajú :)

Synthesis, Characterization and Properties of Nitrogen-rich Compounds based on Cyanuric Acid: A Promising Design in the Development of New Energetic Materials

Synthesis, Crystal Structure and Thermal Decomposition of Triaminoguanidinium 2,4,6-Trioxo-1,3,5-triazinan-1-ide Based on Cyanuric Acid

Less sensitive oxygen-rich organic peroxides containing geminal hydroperoxy groups

Energetic Materials Trends in 5- and 6-Membered Cyclic Peroxides Containing Hydroperoxy and Hydroxy Substituents

Energetic Materials - Nitrated Phenyl Peroxy Anhydrides as Peroxide Based Explosives with Relatively High Densities and Thermal Stabilities

Highly Energetic, Low Sensitivity Aromatic Peroxy Acids

Energetic Organic Peroxides – Synthesis and Characterization of 1,4-Dimethyl-2,3,5,6-tetraoxabicyclo[2.2.1]heptanes

Synthesis, Characterization, And Properties Of Peroxo-Based Oxygen-Rich Compounds For Potential Use As Greener High Energy Density Materials

Fine-Tuning the Energetic Properties of Complexes through Ligand Modification

The search for new powerful energetic transition metal complexes based on 3,3′-dinitro-5,5′-bis-1,2,4-triazole-1,1′-diolate anion: a DFTstudy

Formation of Highly Thermostable Copper-Containing Energetic Coordination Polymers Based on Oxidized Triaminoguanidine

Layered 2D Triaminoguanidine-Glyoxal Polymer and Its Transition Metal Complexes, as Novel Insensitive Energetic Nanomaterials

1,5-Di(nitramino)tetrazole: High Sensitivity and Superior Explosive Performance

A Novel 3D energetic MOF of high energy content: synthesis and superior explosive performance of Pb(II) compound with 5,5′-bistetrazole-1,1′-diolate

Environmentally-friendly high-energy MOFs: crystal structure, thermostability, insensitivity and remarkable detonation performance

High-energy metal-organic frameworks (HE-MOFs): Synthesis, Structure and Energetic performance

A Highly Energetic N-Rich Metal–Organic Framework as a New High-Energy-Density Material

3D Energetic Metal–Organic Frameworks: Synthesis and Properties of High Energy Materials

Metal–Organic Frameworks (MOFs) as Safer, Structurally Reinforced Energetics

A Heat-Resistant and Energetic Metal-organic Framework Assembled by Chelating Ligand

Nitrogen-Rich Tetranuclear Metal Complex as a New Structural Motif for Energetic Materials

Ag(I) Energetic Metal-Organic Framework Assembled with the Energetic Combination of Furazan and Tetrazole: Synthesis, Structure and Energetic Performance (zlúčenina s vypočítaným detonačným tlakom 65,29 GPa!)

New Application of Hydroxyl Groups: Ligands for High Density Metal Organic Frameworks (papier čiastočne súvisí aj so zásaditými aminotetrazolato-chloristanmi meďnatými, slovenskými vynálezmi. Prekvapujúco vysoké detonačné parametre. Hodí sa sem pridať aj tento starší papier: Hydroxyl Ion as a Ligand )

Energetic Materials. Advanced Processing Technologies for Next-Generation Materials

Emerging Energetic Materials: Synthesis, Physicochemical, and Detonation Properties

C-Амино-1,2,4-триазолы и конденсированные гетероциклические системы на их основе

Explosive Properties and Thermal Stability of Urea-Hydrogen Peroxide Adduct

Detonation Characteristics of a NOx-Free Mining Explosive Based on Sensitised Mixtures of Low Concentration Hydrogen Peroxide and Fuel

Dense Iodine-Rich Compounds with Low Detonation Pressures as Biocidal Agents

Energetic−Energetic Cocrystals of Diacetone Diperoxide (DADP): Dramatic and Divergent Sensitivity Modifications via Cocrystallization

Isolation and structural characterization of the elusive 1:1 adduct of hydrazine and carbon dioxide

Synthesis and Crystal Structure of (CH3NH3)2[Cu(NO3)4]: a Rare Example of a Tetranitratocuprate(II) with a Light Cation of the Type M2[Cu(NO3)4]

Patent US1840229 - Double salts (podvojné dusičnany neutrálny/zásaditý. Spomenutý je aj podvojný dusičnan hydroxyvápenatý / dusičnan močoviny, ale je otázne, či pri kyslosti dusičnanu močoviny môže táto zlúčenina existovať. Možno je to len ten známy komplex a zmes (zlúčená štvrtina) Ca(NO3)2 s močovinou plus voda)

Synthesis, Structural Investigation, Thermal Decomposition, and Properties of a Cocrystal Energetic Perchlorate Amine Salt

A Novel Energetic Perchlorate Amine Salt: Synthesis, Properties, and Density Functional Theory Calculation

Synthesis, XRD and DFT Studies of a Novel Cocrystal Energetic Perchlorate Amine Salt: Methylamine Triethylenediamine Triperchlorate

Patent US4671177 - Temperature resistant detonator (typu NPED, obsahuje zmes chloristanu draselného a tetrametylamónneho)

ETHYLENEDIAMINE ADDITION COMPOUNDS OF METAL PERCHLORATES

PERCHLORIC ACID AND ITS COMPOUNDS IN ORGANIC SYNTHESIS

Synthesis and X-ray structure of the dinuclear μ-5,5’-diamino-3,3’-bis-1,2,4-triazolato( 1 - )-bis(diethylenetriaminecopper(II))triperchlorate, [{Cu(dien)}2Hdabt] (ClO4)3

Complexes of nickel(II) and copper(II) with 1,2,4-triazole-3-carboxylic acid and of cobalt(III) with 3-amino-1,2,4-triazole-5-carboxylic acid

Synthesis, growth, structural, optical and thermal properties of a new semiorganic nonlinear optical guanidinium perchlorate single crystal

Three Insensitive Energetic Co-crystals of 1-Nitronaphthalene, with 2,4,6-Trinitrotoluene (TNT), 2,4,6-Trinitrophenol (Picric Acid) and D-Mannitol Hexanitrate (MHN)

2,4,6-Trinitrotoluene – A Useful Starting Compound In the Synthesis of Modern Energetic Compounds

MELAMINE AND DERIVATIVES OF MELAMINE

Melaminium perchlorate monohydrate

Patent US3110641 - Melamine perchlorate as a propellant ingredient

A study of thermal and dielectric behavior of melaminium perchlorate monohydrate single crystals

FT-IR, FT-Raman spectra and DFT calculations of melaminium perchlorate monohydrate

Melamine Nitrate: A Novel and Efficient Reagent for Regioselective Nitration of Phenols

THERMAL DECOMPOSITION OF THE ADDITION COMPOUND OF MELAMINE WITH HYDROGEN PEROXIDE

Copper (I) and (II) complexes of melamine

Novel supramolecular organizations in melamine complexes with 4,4 0 -bipyridyl and silver nitrate

SYNTHESIS OF MELAMINE FROM UREA, I

Tri-s-triazines (s-heptazines)—From a “mystery molecule” to industrially relevant carbon nitride materials

2,6,10-trinitro-s-heptazín (patent US2011/0160450 A1)

Computational design and structure–property relationship studies on heptazines

Patent EP2450331 - Explosions- und detonationsfähige Mischung (zmesné výbušniny obsahujúce deriváty heptazínu)

New Cobalt(II) Complexes with Cyanuric Acid (skúsili sme reakciu s chloristanom kobaltnatým, no z ružového roztoku sa po ochladení a pri odparovaní vody zráža len biela/bezfarebná látka, nepochybne dihydrát kyseliny kyanurovej. Budú otestované aj iné chloristany, no ako pracovať s tak riedenými roztokmi asi bude lepšie triturovať koncentrovaný roztok chloristanu s kyselinou kyanurovou. No v prípade takýchto možných komplexov chloristanov to asi bude veľmi podobné ako je to s komplexami s biuretom - voda bráni reakcii. V prípade chlorečnanov je to tiež otázne, bude to ešte preskúmané. Kyselina kyanurová je však veľmi lacná a bežne predávaná v supermarketoch, budeme sa preto snažiť nájsť pre ňu využitie v energetických zlúčeninách. Skôr sme už skúšali stechiometrickú zmes DA so známou a ľahko pripraviteľnou komplexnou soľou, kyanurátom diamminmeďnatým, či má katalytické účinky, no aj ked použitá tritolová rozbuška bola silná, zmes nedetonovala alebo možno len čiastočne)

SYNTHESIS AND PROPERTIES OF SOME CYANURIC CHLORIDE DERIVATIVES

Erythritol-producing Moniliella Strains (patent US6916639 B2)

Blast Waves and Fragment Velocities of Erythritol Tetranitrate

Explosive Properties of Melt Cast Erythritol Tetranitrate

Stabilizers for nitrate ester-based energetic materials and their mechanism of action: a state-of-the-art review

Highly Dense Nitranilates-Containing Nitrogen-Rich Cations

Review of Paste Explosives (PEX)

New Directions in the Area of Modern Energetic Polymers: An Overview

Selectively activated explosive (patent US4946521 - zmesi dusičnanov trietanolamínu, hydroxylamínu a vody ako výkonné trhaviny)

The crystal and molecular structure of triethanolammonium nitrate

The Detonation Properties of Explosive-Water Mixtures

Patent US2110220 - brizantné trhaviny so zaujímavým princípom obsahujúce bežné nitroarény

Patent US2727922 - chloroformamidíniové soli (z dusíkatého vápna)

Bismuth-based energetic materials (patent US20160280614)

Crystal Structure of Hexakis(thiourea)-Bis((µ-Perchlorato-O,O')-(Perchlorato-O)-Bismuth) Diperchlorate

Basic Salts of Lead Nitrate Formed in Aqueous Media

The Basic Lead Nitrates I. Compounds Formed by the Reaction of Orthorhombic Lead Monoxide with Cold Aqueous Lead Nitrate

Patent US2369517 - zmesná výbušnina obsahujúca zásaditý chloristan olovnatý

Tetraamminecopper(II) Nitrate and Its Effects on Ammonium Nitrate(V)

BIURET AND RELATED COMPOUNDS

Synthesis of nitro-derivatives of biuret and their salts

THE DEARRANGEMENT OF NITROBIURET AND ITS APPLICATION IN SYNTHESIS

The Crystal and Molecular Structure of Tetrakis(biuret)strontium(II) Perchlorate

Spectra of Hexaimidazolidonechromium(III) and Tris(biuret)chromium(III) Perchlorates

CRYSTAL AND MOLECULAR STRUCTURE OF BIURET PERCHLORATE

Patent US7741390 - COORDINATION-POLYMERIC TRIETHANOLAMINEPERCHLORATO (TRIFLATO)METAL  INNER  COMPLEXES  AS ADDITIVES  FOR  SYNTHETIC POLYMERS

Patent US3926696 - EXPLOSIVE COMPOSITION AND EUTECTIC MIXTURE THEREFOR

Patent RU2119903 - Пиротехнический состав, детонирующий под действием ударно-волновых нагрузок (zaujímavé zmesi obsahujúce primárne chloristan amónny a fosfornany s dosiahnuteľnou detonačnou rýchlosťou 6000 m/s a voľným kritickým priemerom 2 mm, detonujúce aj od laserového impulzu s vlnovou dĺžkou 1,06 µm)

Patent US2647047 - Explosive Composition - priemyselná trhavina značne "zriedená" sírou (až do množstva 93,5% síry) - zaujímavý príklad toho, ako sa z menšieho množstva energetického materiálu dá vytvoriť množstvo väčšie pridaním (inertnej) látky, ktorá sa ľahko odparuje/uvoľnuje plyn (ako bola aj zmes sódy bikarbóny s pár percentami glyceroltrinitrátu, ale síra má aj katalytický účinok), pričom si zachová ešte ľahkú iniciovateľnosť a pomerne malý kritický priemer.  Trhavina by po odpálení na vzduchu za určitých podmienok mohla mať aj termobarický efekt. Energia trhaviny by sa dala značne zvýšiť nahradením časti síry hliníkom (2Al / 3S)

Patent US5434336 - PROCESS  FOR THE  DESTRUCTION  OF EXPLOSIVES - dobrý príklad vplyvu síry na rýchlosť rozkladu trhavín

Research on explosion characteristics of sulfur dust and risk control of the explosion

Attempts to initiate detonations in metal-sulphur mixtures

Experimental Investigation of Gasless Detonation in Metal–Sulfur Compositions

DETONATION-LIKE PHENOMENA IN Al/S MIXTURE

Patent US3437534 - Explosive composition containing aluminum, potassium perchlorate, and sulfur or red phosphorus

Numerical simulation for the propagation and action of shock waves during explosive synthesis

Patent US3113059 - Inhibited aluminum-water composition and method

Synthesis and Properties of Copper(II) Perchlorate Complexes with Imino Oximes

Oxime and oximate metal complexes: unconventional synthesis and reactivity

A rapid, convenient, solventless green approach for the synthesis of oximes using grindstone chemistry

RECENT DEVELOPMENTS IN HYDANTOIN CHEMISTRY. A REVIEW

 

Súvisiace s NVS, IED a bojovými hlavicami:

Bombs, IEDs and Explosives (Identification, Investigation, and Disposal Techniques)

Practical Bomb Scene Investigation - Practical Aspects of Criminal and Forensic Investigations

Practical Military Ordnance Identification

Detection and Disposal of Improvised Explosives

Trace Chemical Sensing of Explosives

Stand-Off Detection of Suicide Bombers and Mobile Subjects

Electronic Noses & Sensors for the Detection of Explosives

Применение самодельных взрывных устройств и методы борьбы с ними по опыту армии США

Improvised Explosive Devices: The Paradigmatic Weapon of New Wars

The Anatomy of a Pipe Bomb Explosion: Measuring the Mass and Velocity Distributions of Container Fragments

The Recovery and Analysis of Mitochondrial DNA from Exploded Pipe Bombs

Pipe and Thermobaric Bombs Against Babbittry

Investigative Studies into the Recovery of DNA from Improvised Explosive Device Containers

Sensitivity of TATP to a TASER Electrical Output

Near Real-Time Standoff Detection of Explosives in a Realistic Outdoor Environment at 55 m Distance

Review of explosive detection methodologies and the emergence of standoff deep UV resonance Raman

Laser-Based Optical Detection of Explosives

Ion Spectrometric Detection Technologies for Ultra-Traces of Explosives: A Review

Communications, Radar and Electronic Warfare

Dual Band Mobile Jammer for GSM 900 and GSM 1800

IED Trigger Recognition Guide

Improvised Explosive Devices (TRADOC DCSINT Handbook No. 4)

Tactical Missile Warheads

Conventional Warhead Systems Physics and Engineering Design

Physics of Direct Hit and Near Miss Warhead Technology

ИНФРАКРАСНЫЕ УСТРОЙСТВА САМОНАВЕДЕНИЯ УПРАВЛЯЕМЫХ СНАРЯДОВ

Частные вопросы конечной баллистики

Взрывы и волны. Взрывные источники электромаrнитноro излучения радиочастотноrо диапазона

Explosively Driven Pulsed Power. Helical Magnetic Flux Compression Generators

Explosive Pulsed Power

Copyright © Marián Fajner 2022