Obsah
...
Odkazy
Intermetalické zmesi
 

Intermetalické zmesi sú tiež veľmi zaujímavým druhom energetických materiálov. Intermetalická reakcia v týchto zmesiach je, zjednodušene napísané, spaľovanie kovu kovom (niekedy sa medzi takéto reakcie zaraďujú aj reakcie medzi kovmi a polokovmi alebo pevnými nekovmi). Tieto reakcie produkujú často veľmi vysokú teplotu a môžu prebiehať veľmi rýchlo, no v priemere majú, až na zopár výnimiek, nižší obsah energie ako bežné termity. Ich výhodou je však to, že produkt reakcie sa dá často ďalej ľahko spáliť (na rozdiel od produktov horenia väčšiny termitov), napr. vzdušným kyslíkom, pričom zas vzniká veľké množstvo energie a vysoká teplota. Asi najznámejšie (a často aj patentované) kombinácie kovov, ktorých zlučovanie je sprevádzané vznikom vysokej teploty, sú: hliník a nikel (teplota počas reakcie okolo 1700 °C), hliník a paládium (teoretická teplota počas reakcie okolo 2380°C), hliník a platina (teor. teplota 2800°C). Medzi menej známe intermetalické reakcie patrí napríklad takmer explozívna reakcia medzi zlatom a niektorými roztavenými kovmi, napr. horčíkom alebo vznik mnohých amalgámov. Známe vysokoenergetické (na úrovni termitov) pseudointermetalické zmesi sú zmesi síry s ľahko oxidovateľnými kovmi ako sú horčík, hliník a zinok. Taktiež zmesi uhlíka s kovmi produkujú počas reakcie vysokú teplotu (napr. s titánom - okolo 3000°C, so zirkóniom - až okolo 3410°C a pri reakcii s hafniom by sa teoreticky mala vyvíjať teplota až cez 4000°C) - ich nevýhodou je niekedy vysoká teplota tavenia vznikajúcich karbidov, čo často vedie k nestabilnej reakcii. Okrem vzniku aluminidov, sulfidov a karbidov, vysoká teplota sprevádza aj napríklad vznik boridov, silicidov, selenidov, teluridov, arzenidov či niektorých stannidov, plumbidov a iných binárnych zlúčenín. Mnohé termitové zmesi, ak nie väčšina, pri nadbytku redukovadla sú vlastne aj zmesami intermetalickými. 

Nižšie je zopár dokumentov a patentov z mnohých, v ktorých sa odporúča použitie intermetalických zmesí v pyrotechnike: 
 
Tabuľky termitových a intermetalických zmesí (hustota zmesi, teoretická teplota počas reakcie, skupenstvo produktov reakcie, množstvo plynných produktov, reakčné teplo).
 
Intermetalické zmesi ako zápalné látky (tabuľky s teoretickými a nameranými hodnotami).
 
Patent US 4331080 - trhaviny s vysokou hustotou energie (kombinácie konvenčných trhavín s intermetalickými zmesami bór/kov).
 
Patent US 5392713 - bezpečná rozbuška necitlivá na náraz, neobsahujúca traskavinu, obsahujúca niektorý z hydrátov pikrátov kovov Ba, Ca, Al, Mg, Fe alebo Ni. Jedna z verzií používa drôt Pyrofuze - kombinácia Pd/Al, ako iniciátor detonácie pikrátu.
 
Patent US 4432818 - intermetalická exotermická zmes titánu s karbidom bóru (produktom reakcie je borid aj karbid).
 
Patent US 3675575 - reaktívna, intermetalická kumulatívna vložka lisovaná zo zmesi titánu s uhlíkom.
 
Patent US 2461544 - okrem zmesí síry s niektorými kovmi, je tu patentovaná aj zmes titánu s telúrom, ako rýchlo reagujúca intermetalická zmes neprodukujúca plyn, vhodná ako časovacia zlož.
 
Patent US 8220394 - reaktívna, intermetalická kumulatívna vložka v náložiach určených do vrtov pri ťažbe ropy (kombinácie dvoch kovov).
 
Patent US 6354222 - strela na ničenie veľkých výbušných cieľov s intermetalickou náplňou Ti/B alebo Al/Ni. Zaujímavý nápad - náplň strely sa ešte za letu strely vznieti od stopovky a vznikne tuhé žeravé jadro, ktoré sa pri prenikaní cieľom triešti a spáli trhavú nápň cieľa.
 
Patent US 1989729 - oneskorovacia zlož nevyvíjajúca plyn, vhodná do rozbušiek - zmes selénu s cínom alebo olovom.
 
Patent US 7278354 - vrstvené štruktúry kov/kov alebo kov/polokov, ktorých reakcia je iniciovateľná nárazom.
Copyright © Marián Fajner 2022