Obsah
...
Odkazy

Študijné materiály 2.

Papiere roztriedime podľa témy (papiere súvisiace s energetickými materiálmi na báze aminokyselín a podobných látok už dávame tu, ak priamo nesúvisia s popisovanými materiálmi). Zverejňujeme podľa nás len tie najzaujímavejšie papiere a knihy, ktoré môžu byť užitočné pri improvizovanej výrobe energ. materiálov z pre nás dostupných surovín v sťažených podmienkach.

Nitrogen-Rich Copper(II) Bromate Complexes: an Exotic Class of Primary Explosives

Molecular perovskite high-energetic materials (niet pochýb, nový smer v experimentovaní s kombinovaním organických a anorganických chloristanov a nie len ich)

Optimizing the oxygen balance by changing the A-site cations in molecular perovskite high-energetic materials

Distinct room-temperature dielectric transition in a perchlorate-based organic-inorganic hybrid perovskite

Structural phase transitions and dielectric switchings in a series of organic-inorganic hybrid perovskites ABX3 (X = ClO4− or BF4−)

[Am]Mn(H2POO)3: A New Family of Hybrid Perovskites Based on the Hypophosphite Ligand (veľmi inšpiratívny papier pre pokusy s NPED-mi obsahujúcimi zmesnú náplň s chloristanom amónnym)

Columnar Shifts as Symmetry-Breaking Degrees of Freedom in Molecular Perovskites

New Polar Phases of 1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octane Perchlorate, An NH + ···N Hydrogen-Bonded Ferroelectric

A General Synthesis of Cobalt (III) Complexes;  A New Intermediate, Na3(Co(CO3)3).3H2O - skvelý prekurzor na prípravu kobaltitých komplexov

Coordination Compounds of Copper(II) with Bis(5-amino-1,2,4-triazol-3-yl)alkanes

Patent WO 2017/013206 A1 - Process for preparing 3,3'-dinitro-5,5'-bis(1H-1,2,4-triazole)

High-Density Energetic Metal–Organic Frameworks Based on the 5,5´ -Dinitro-2H,2´H-3,3´-bi-1,2,4-triazole

Structure-Property Relationship in Energetic Cationic Metal–Organic Frameworks: New Insight for Design of Advanced Energetic Materials

Coordination Polymerization of 5,5′-Dinitro‑2H,2H′‑3,3′-bi-1,2,4-triazole Leads to a Dense Explosive with High Thermal Stability (už to začína byť takmer úsmevné, ako od tepelného impulzu tie meďnaté soli často len deflagrujú, kým nikelnaté detonujú)

Patent US3140209 - EXPLOSIVE INITIATOR-BOOSTER CONTAINING DIETHYLACETYLENE AND A PERCHLORATE SALT

Patent US4428292 - HIGH  TEMPERATURE  EXPLODING BRIDGE  WIRE  DETONATOR  AND EXPLOSIVE  COMPOSITION

Energetic trinuclear NiII–NiII–NiII complexes at high temperature (zaujímavé zlúčeniny neobsahujúce explozofór, no rozkladajúce sa veľmi exotermicky, s vysoko negatívnou kyslíkovou bilanciou, obsahujúce naftalénové kruhy, no všetok uhlík vraj pri rozklade zreaguje na plyny. Možno nový smer vo vývoji energetických materiálov)

Self-assembled energetic 3D metal-organic framework [Na8(N5)8(H2O)3]n based on cyclo-N5 (pentazolový anión, pomerne vysoký obsah dusíka, no veľmi nízka hustota a teda aj detonačné parametre)

Self-assembled energetic coordination polymers based on multidentate pentazole cyclo-N5

Stabilization of the Pentazolate Anion in Three Anhydrous and Metal-Free Energetic Salts (N5-)2DABTT2+, N5-GU+, and N5-Oxahy+ (vysokodusíkaté zlúčeniny obsahujúce pentazolový anión vôbec nemusia mať vysokú hustotu ani extrémny výkon)

A Symmetric Co(N5)2(H2O)4·4H2O High-Nitrogen Compound Formed by Cobalt(II) Cation Trapping of a Cyclo-N5- Anion

A Carbon-free Inorganic-metal Complex Consisting of All-nitrogen Pentazole Anion, Zn(II) Cation and H2O

A series of energetic metal pentazolate hydrates

Synthesis and characterization of the pentazolate anion cyclo-N5ˉ in (N5)6(H3O)3(NH4)4Cl (PRVÝ papier)

Effect of Titanium and Zirconium Hydrides on the Detonation Heat of RDX-based Explosives – A Comparison to Aluminium

Preparation and characterization of bis(guanidinium) and bis(aminotetrazolium)dodecahydroborate salts: Green high energy nitrogen and boron rich compounds

Cocrystals of ammonium perchlorate with a series of crown ethers: preparation, structures, and properties

Thermodynamic and Kinetic Aspects of a Single-Reactor Synthesis of 5-Amino-3-methyl-1,2,4-triazole Hydrochloride from Aminoguanidine and Acetic Acid

Homochiral Zinc(II) Coordination Compounds Based on In-Situ-Generated Chiral Amino Acid−Tetrazole Ligands: Circular Dichroism, Excitation Light-Induced Tunable Photoluminescence, and Energetic Performance

A series of high-energy coordination polymers with 3,6-bis(4-nitroamino-1,2,5-oxadiazol-3-yl)-1,4,2,5-dioxadiazine, a ligand with multi- coordination sites, high oxygen content and detonation performance: Syntheses, structures, and performance

Synthesis and characterization of three pyrazolate inner diazonium salts: green, powerful and stable primary explosives

Coordination Compounds of Hexamethylenetetramine with Metal Salts: A Review

On the Coordination Behaviour of the hmta Toward Alkali Metal Cations in Presence of Perchlorate Anions

Channel-containing structure built of 3D sodium nitrate coordination polymer (zlúčenina je nepochybne energetická, no vyžaduje silný počin a väčšie množstvá. Testy s náložkami do 80g a rozbuškami s max. 0,5g pentritu alebo 1g tritolu negatívne. Zaujíma nás ale jeho reaktivita v prítomnosti síry)

Pre-formulation Compatibility Studies of 5-Amino-1H-tetrazole Nitrate with Several Typical Materials by Thermal and Non-thermal Techniques

Piperazine-1,4-diium bis(perchlorate) dihydrate

Studies on the structure, growth and characterization of morpholinium perchlorate single crystals

Thermal behavior and thermal safety on 3,3-dinitroazetidinium salt of perchloric acid

Thermal Behavior and Specific Heat Capacity of 1-t-Butyl-3,3-dinitroazetidinium Perchlorate

Shock Wave and Detonation Properties of Pressed Hydrazine Nitrate

Nanoscale Homogeneous Energetic Copper Azides@Porous Carbon Hybrid with Reduced Sensitivity and High Ignition Ability

Concise Encyclopedia of Self-Propagating High-Temperature Synthesis

Al-based Energetic Nanomaterials. Design, Manufacturing, Properties and Applications

Nano-Energetic Materials (kniha. Nano-veci nás nezaujímajú, no v takýchto knihách a papieroch sa dajú nájsť napr. pre porovnanie spomenuté informácie, ktoré sú využiteľné aj primitívnych podmienkach)

APPLICATION AND PROPERTIES OF ALUMINUM IN PRIMARY AND SECONDARY EXPLOSIVES

Sulfates-Based Nanothermites: An Expanding Horizon for Metastable Interstitial Composites

Sulfate-based nanothermite: a “green” substitute of primary explosive containing lead

Tuning the morphological, ignition and combustion properties of micron-Al/CuO thermites through different synthesis approaches

Reaction mechanisms of potassium oxysalts based energetic composites

Ignition and Combustion Characterization of Ca(IO3)2-based Pyrotechnic Composites with B, Al, and Ti

Anion−π Interactions in Hollow Crystals of a Copper(II)-Cyamelurate Coordination Complex

Cyameluric Acid as Anion-π Type Receptor for ClO4- and NO3-: π-Stacked and Edge-to-Face Structures

Synthesis and Crystal Structures of Two Metal Urea Nitrates

Dynamic Jahn-Teller Effect in a Manganese(III) Complex. Synthesis and Structure of Hexakis(urea)manganese(III) Perchlorate

Interactions between metal ions and carbohydrates: the coordination behavior of neutral erythritol to zinc and europium nitrate

Complexes of natural carbohydrates with metal cations

Mechanochemical Preparation of Organic Nitro Compounds

Effect of process parameters on mechanochemical nitration of toluene

Taming of Tetranitroethane: A Promising Precursor to High Performance Energetic Ingredients

Crystal structure and magnetic properties of bis(2,2'-bipyridine) azido copper(II) perchlorate

Copper(II)–azido complexes constructed from polypyridyl amine ligands

A Novel Azide Copper Complex: [[Azido{bis[2-(piperidin–1-ylmethyl)pyridine]}copper(II)]perchlorate] Hydrate

Copper(II) Azide Complexes of Aliphatic and Aromatic Amine Based Tridentate Ligands: Novel Structure, Spectroscopy, and Magnetic Properties

A Difunctional Azido‐Cobalt(II) Coordination Polymer Exhibiting Slow  Magnetic  Relaxation  Behaviour  and  High‐Energy Characteristics with Good Thermostability and Insensitivity

Coordination Polymerization of Metal Azides and Powerful Nitrogen-Rich Ligand toward Primary Explosives with Excellent Energetic Performances

SYNTHESIS AND STRUCTURAL DETERMINATION OF AZIDOTETRAKIS-(3-ETHYL-4-METHYLPYRIDINE)COPPER(II)  PERCHLORATE  AND DI-μ(1,1)-AZIDO-[DIAZIDOTETRAKIS(3-ETHYL-4-METHYLPYRIDINE)]DICOPPER(II), [Cu(β-collidine)4(N3)](ClO4) AND [Cu(β-collidine)2(N3)2]2

Synthesis, molecular structure, and spectroscopic properties of tris[trans-diazidobis(2,2-dimethylpropane-1,3-diamine)chromium(III)]bis[tetraazido(2,2-dimethylpropane-1,3-diamine)chromium(III)] perchlorate

Fe(III)–azido complex with tetragonally compressed octahedral FeN6 geometry: synthesis, spectroscopic and X-ray single crystal analysis of [Fe(cyclam)(N3)2](ClO4)

Organic Azides: An Exploding Diversity of a Unique Class of Compounds

Modifying the Wettability of Nitramine Explosives using Anionic, Cationic and Nonionic Surfactants

Investigation of Energetic Particle Distribution from High-Order Detonations of Munitions

Sublimation Rate of TNT Micro-Crystals in Air

IMPACT, THERMAL, AND SHOCK SENSITIVITY OF MOLTEN TNT AND OF ASPHALT-CONTAMINATED MOLTEN TNT

Six month oral toxicity study of trinitrotoluene in beagle dogs

Complete Reduction of TNT and Other (Poly)nitroaromatic Compounds under Iron-Reducing Subsurface Conditions

The crystal structures of three primary products from the selective reduction of 2,4,6-trinitrotoluene

Characterization and properties of a new energetic co-crystal composed of trinitrotoluene and 2,6-diaminotoluene (jedna z možností ako "riediť" energetické materiály, pričom energetické vlastnosti zostanú takmer nezmenené)

Hypergolic Reactions of TNT

Biodegradation of Nitroaromatic Compounds and Explosives (kniha)

Biodegradation of Nitroaromatic Compounds (kniha)

German Explosive Ordnance (Bombs, Fuzes, Rockets, Land Mines, Grenades and Igniters) (manuál)

Examination of the Explosion Strike Factors of a Thermobaric Warhead

Thermobaric effects formed by aluminum foils enveloping cylindrical charges

Blast Effects (kniha)

Blast Waves (kniha)

Explosion and Blast-Related Injuries (kniha)

Blast Injury Science and Engineering (kniha)

IRA Improvised Hand Grenade Designs

Designing Explosive Poly(ionic liquid)s as Novel Energetic Polymers

Bio-based ionic liquids: solvents for a green processing industry?

Creation of energetic biothermite inks using ferritin liquid protein

Development and Characterization of 3D Printable Thermite Component Materials

Bioinspired High-Performance Energetic Materials Using Heme-Containing Crystals

Biologically Tunable Reactivity of Energetic Nanomaterials Using Protein Cages

High-Performance Nanothermite Composites Based on Aloe-Vera-Directed CuO Nanorods

Prospective Symbiosis of Green Chemistry and Energetic Materials

Three new energetic compounds based on 1-amino-2-nitroguanidine (ANQ): synthesis, crystal structure and properties

Interaction of manganese(II), iron(II), cobalt(II), nickel(II), copper(II) and zinc(II) with acetylhydrazine, formed in situ; first crystal structure of tris(acetylhydrazine) nickel(II) perchlorate

Synthesis and crystal structure of Zn[(C6H5N3)4(H2O)2](ClO4)2 and Cu[(C6H5N3)4(H2O)2](ClO4)2

Interactions between Copper(II) Complexes of Mono-, Bis-, and Tris(macrocyclic) Ligands and Inorganic or Organic Guests

Explosive formation of coherent particle jets (miesto toho oceľového a skleného prachu (a taktiež po miernej úprave nálože) si treba predstaviť reaktívne binárne (napr. Ti/B, Ti/C...., či v improvizovaných náložiach možno aj lacnejšie Mg/S, Al/S...,) alebo viaczložkové zmesi (aj pre zvýšenie hustoty prúdu). Možno by to bola zaujímavá termobarická (podzemná) mína, respektíve nálož prebíjajúca z malej vzdialenosti napr. steny, pričom za nimi bude mať omnoho väčší termobarický efekt, než by vyvolala len kumulatívna vložka z reaktívneho materiálu. Ale vyriešené by to mohlo byť aj tak, že kónickú dutinu by celú nevypĺňala len reaktívna zmes, ale náplň by bola vhodne rozdelená na dve časti, tá druhá, menšia by mohla byť aj neutrálna, ale s vysokou hustotou - tá by vytvorila vstupný otvor do cieľa a za ňou by vošiel reaktívny prúd/oblak. Bolo by to niečo ako tandemová nálož, no výbušná náplň by tam bola len jedna.)

Facile production of NaIO4-encapsulated nanoAl microsphere as green primary explosive and its thermodynamic research

Calorimetry of Explosive Thermal Decomposition of Graphite Oxide

A Study of the Detonation Behavior of an Annular Booster Pellet

Interaction in the Nickel Perchlorate–Acetamide–Perchloric Acid–Water System at 25°С (veľmi zaujímavé zlúčeniny - ľahká príprava, skvelé kyslíkové bilancie a dobré hustoty. Možno ich pripravíme, no budú veľmi kyslé a určite aj značne hygroskopické, nevhodné pre niektoré aplikácie, no možno do plastových rozbušiek s oddeľovacou vrstvou medzi traskavinou a sekundárnou náplňou budú použiteľné. A je možné, že budú mať aj použiteľnú DDT vlastnosť, nečudovali by sme sa. Takéto málo známe, "zahrabané" zlúčeniny sú často zaujímavejšie ako mainstreamové produkty súčasného výskumu energetických materiálov, Dá sa od nich "odraziť" a pokračovať vo výskume vlastným smerom)

Structural study of salt forms of amides; paracetamol, benzamide and piperine (nezabúdajme, že nie len diazo- a nitro- zlúčeniny sú pripraviteľné z niektorých liečiv, ale napríklad aj priamo chloristany, ktoré okrem jednoduchosti výroby môžu, ale aj nemusia mať ďalšie výhody)

Supramolecular aggregation in new crystals with nonlinear optical properties: 2-aminophenol-HClO4, 3-aminophenol-HClO4 and 4-aminophenol-HClO4

Supramolecular Assembly of Protonated Xanthine Alkaloids in Their Perchlorate Salts

Copper and nickel chelate complexes with polydentate N,O-ligands: structure and magnetic properties of polynuclear complexes

Synthesis of glycolurils and their analogues

Pentaammine Complexes of Chromium(III) with Group V Oxoanionic Ligands. II(1). Complexes with Ligands H2PO2- and Protonated HPO32- (takéto podvojné fosfornano-chloristanové komplexné zlúčeniny môžu byť veľmi účinnými traskavinami, keďže sú kombináciou silného redukovadla, silného oxidačného činidla a dodatočného paliva, čo je vylepšená kombinácia v porovnaní s jednoduchými podvojnými soľami, akou je napr. fosfornano-dusičnan olovnatý)

Cobalt(III)-Bound Phosphite and Hypophosphite

Darstellung und Eigenschaften von Kupfer(II)-Hypophosphit

THERMAL DECOMPOSITION OF DIHYPOPHOSPHITO---(UREA)---COPPER(II) (fosfornan meďnatý je zaujímavá zlúčenina - ešte aj s takým "balastom" akým je močovina môže rozklad komplexu prebehnúť explozívne. Zaujímavé by možno boli komplexy, ak by boli pripraviteľné, s inými kyslíkatými ligandami, ktoré sú ale energetické, hoci napr. s oxímami alebo s diaminomočovinou. A hlavne v zmesi s, napríklad, chloristanom amónnym, ak by vzájomne nereagovali, v uzavretom priestore)

Transition metal derivatives of low oxidation state phosphorus oxoacids: synthetic pathways and structural studies

One-step synthesis of a new eight-membered cyclic ligand from glycine, formaldehyde and hypophosphorous acid (skúsili sme zlúčeninu pripraviť v nadbytku HCl, priamo z fosfornanu sodného a urotropínu, no zdá sa, že žiadny precipitát nebude)

Synthesis of 3,7-Dihydroxy-3,7-dioxoperhydro-1,5,3,7-diazadiphosphocines with Various Amines (predchádzajúca zlúčenina je spomenutá so ziskom 8% po troch dňoch, takže toľko o jej výhodách)

Co-crystal synthesis: fact, fancy, and great expectations

Pharmaceutical Salts and Co-crystals (kniha. Chémia liekov a energetických materiálov sú veľmi prelínajúce sa oblasti. Veď všetci vieme, ako platí ľudová múdrosť "z každého lieku výbušnina vyrobiť sa dá". A tie ko-kryštály sú vynikajúcou oblasťou pre experimenty s rôznymi kompatibilnými energetickými materiálmi aj v primitívnych podmienkach. Samozrejme, nás teraz najviac zaujímajú možné kokryštály chloristanov aminokyselín a tých s chloristanom amónnym. No najzaujímavejšie by boli kokryštály s KClO4)

 

Študijné materiály 3.

 

Copyright © Marián Fajner 2022