Obsah
...
Odkazy

Ďalšie zlúčeniny s ktorými experimentujeme, sú železité chloristanové komplexy. Ako prvé sme pripravili veľmi pekné kryštály zlúčeniny s glycínom, reakciou glycínu s roztokom chloristanu železnatého a ponechaním roztoku na vzduchu aby sa oxidoval. Roztok sa extrémne rýchlo zmenil na tmavohnedý, pripomínajúci farbou silnú kávu, z ktorého sa asi po týždni vylúčili zdanlivo čierne ihlicovité/prizmatické kryštály (v skutočnosti veľmi tmavo červenohnedé). Mala by to byť látka [Fe3O(GLY)63H2O](ClO4)7 (alebo s veľmi podobným zložením - podľa papierov by mohla obsahovať aj pripojenú kyselinu chloristú, pH roztoku je však nie extrémne kyslé). Tie vyzerajú byť v liehu minimálne zle rozpustné (aj pridanie technického liehu do materského roztoku vyvolalo vylúčenie veľkého množstva kryštálov a značné zosvetlenie roztoku). Testovali sme ich ešte vlhké od materského roztoku, občas sú komplexy železa dosť nevyspytateľné (napr. samozápalné). Vlhké len horeli, alebo skôr rýchlo tleli, pri pomalom zohrievaní sa asi postupne roztopili vo svojej hydrátovej vode (prv vyschli od vody z materského roztoku) a aspoň po jej čiastočnom odparení už látka deflagovala veľmi prudko a hlasno. Dlhé, liehom premyté kryštály horia až neuveriteľne podobne zápalnici. Takže látka bude testovaná s traskavinami, či detonuje v rúrkach malého priemeru. Mohla byť mať pomerne dobrý výkon, ak vychádzame z jej priaznivej KB a z parametrov chloristanu GLY. Na fotkách nižšie vidno nádherne kryštalizujúcu zlúčeninu, pri dopadajúcom svetle čiernu (je vôbec ťažké na nich badať inú farbu, aj pri silnom osvetlení odspodu. Len veľmi malé kryštály alebo samozrejme mletá látka má farbu viac do hneda alebo červeno-hneda):

Látka nie príliš jemne pomletá bola testované v papierovej rúrke vnútorného priemeru 5 mm, zahrabaná v zemi, iniciovaná "štipkou" chloristanu bis(AGu) nikelnatého a pentritu. Na kovovej platničke zostala nalisovaná tenká vrstva zlúčeniny a len veľmi málo spodnej časti papierovej rúrky, teda bola to nestabilná detonácia - látka bude mať pri danej zrnitosti a hustote o niečo väčší kritický priemer ako tých 5 mm.

Pokračovanie...

--------------------------------------------------------------------------------

Ďalšia literatúra súvisiaca s priamym, či nepriamym využitím aminokyselín v oblasti energetických materiálov:

Interplay between composition, structural dynamics and thermodynamic data in amino acid nitrates

GROWTH OF TRIGLYCINIUM CALCIUM NITRATE CRYSTAL AND ITS CHARACTERIZATION

Brønsted Acidity of Bio-Protic Ionic Liquids: The Acidic Scale of [AA]X Amino Acid Ionic Liquids

Amino acid based ionic liquids: A green and sustainable perspective

Room Temperature Ionic Liquids from 20 Natural Amino Acids

Untersuchungen über das Glycocyamin und das Glycocyamidin

The Crystal and Molecular Structure of Glycocyamine

A Potentiometric Study of Guanidinoacetic Acid Complexation with the Ions Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Pb(II)

STUDY OF NEW COMPLEXES OF CHROMIUM(III), COBALT(II), NICKEL(II), COPPER(II), AND ZINC(II) WITH GUANIDINOACETIC ACID, THE PRECURSOR OF CREATINE

A desamidination process forming a novel guanidine derivative during the complexation between copper(II) and guanidinoacetic acid

A methylenic group binds guanidinoacetic acid to glycine and serine in two novel copper(II) complexes: Synthesis, X-ray structure and spectroscopic characterization

Tetrakis(μ-guanidinoacetic acid-κ2O:O')bis[(nitrato-κO)copper(II)]

Synthesis of Novel Amino Acid-Based Metal Organic Framework (zaujímavý produkt reakcie glycínu a kyanurchloridu, možno dobrý prekurzor pre zopár energetických zlúčenín)

The inhibition effect of some amino acids towards the corrosion of aluminum in 1 M HCl + 1 M H2SO4 solution

Amino Acids and their Derivatives as Corrosion Inhibitors for Metals and Alloys

The use of amino acids as corrosion inhibitors for metals: A review

Corrosion Control by Aminoacetic acid (Glycine) an Overview

New creatinine complexes of nickel(II)

New copper (II) complexes of Creatinine

Crystal and Molecular Structure of Bis(creatinine)silver(I) Perchlorate Dihydrate

Hydrogen bonding in creatininium nitrate

Creatininium perchlorate

DL -Asparaginium perchlorate

Crystal structure and Hirshfeld surface analysis of poly[[lithium-di-μ3-glycine] perchlorate]

Crystal structures and vibrational spectra of novel compounds with dimeric glycine glycinium cations

Raman spectroscopic and DSC studies of diglycine-perchlorate (DGPCl)

Crystal Structure and Phase Transition of Diglycine Perchlorate

PRODUCTION OF NITRAMINOACETIC ACID BY STREPTOMYCES NOURSEI 8054-MCs

Patent US8952045 - AMINO ACID COMPOSITIONS (spomínaná rozpustnosť dusičnanu kreatínu)

Patent CN104693073 - Preparation method for creatine nitrate (ako aj v predchádzajúcom patente, aj tu je spomenutý dinitrát a trinitrát kreatínu - tieto zlúčeniny, AK vôbec existujú (v nadbytku HNO3), budú nestabilné. Boli spravené dva testy: za nízkej teploty bola zmiešaná suspenzia kreatínu vo vode s HNO3 v mólových pomeroch blízkych 1:2 a 1:3, v oboch prípadoch s miernym nadbytkom kreatínu, no v oboch prípadoch bolo pri zahusťovaní sa a schnutí vykryštalizovanej látky cítiť silný pach kyseliny dusičnej. Vykryštalizovaná látka sa zdá byť totožná s mononitrátom. Mononitrát a zmesi s jeho veľkým nadbytkom buď nedetonovali alebo len čiastočne od rozbušiek s obsahom PETN menej ako 0,5g (10g náložky). Iné to je samozrejme pri stechiometrických a im blízkych zmesiach s NH4NO3)

Crystal and molecular structure of DL-aspartic acid nitrate monohydrate

Infrared and Raman spectra of DL -aspartic acid nitrate monohydrate

L-Aspartic acid nitrate–L-aspartic acid (1/1)

Complexation of lead(II) by L-aspartate: crystal structure of polymeric Pb(aspH)(NO3) (predpokladali sme, že aj dusičnan alebo chloristan meďnatý vytvorí vo vodnom roztoku podobný komplex, no nebolo to tak. Konkrétne reakciou roztoku dusičnanu alebo chloristanu DAA s oxidom meďnatým sa vyzrážala objemná a hustá zrazenina Cu(DAA)2 (presiaknutá roztokom chloristanu či dusičnanu Cu), o ktorej, pre jej množstvo, sme predpokladali, že je to podvojná soľ.)

Cadmium complexation by aspartate. NMR studies and crystal structure of polymeric Cd(AspH)NO3

Interaction between Glyglu and Ca2+ , Pb2+ , Cd2+ and Zn2+ in solid state and aqueous solution. Crystal structures of poly[aqua-1,2-k-O-di[lead(gly-gluH)]bis(perchlorate)] and poly[bisglycylglutamic-cadmium(II)tetrahydrate]

Crystal structures and vibrational spectra of L-argininium(2+) bis(tetrafluoroborate) and L-argininium(2+) bis(perchlorate)

Growth, optical and thermal studies of L-arginine perchlorate---A promising non-linear optical single crystal

THE COPPER(II) PERCHLORATE-L-ARGININE SYSTEM. THE USE OF PRESSURE TO EFFECT A NOVEL IONIC ---> BIDENTATE PERCHLORATE REARRANGEMENT (zaujímavé zlúčeniny, aj keď dosť negatívna kyslíková bilancia, ale asi budú mať malú rozpustnosť. Bude treba otestovať)

SOME NICKEL(II) COMPLEXES OF L-ARGININE ZWITTERIONS OR L-ARGININATE ANIONS. A NOVEL IONIC ---> BIDENTATE PERCHLORATE REARRANGEMENT BROUGHT ABOUT BY PRESSURE (takže existuje arginináto-chloristan nikelnatý, aj keď dihydrát, zaujímavé)

Crystal structure and characterization of L -arginine chlorate and L -arginine bromate

L-Arginine nitrates

Vibrational spectra of L-arginine nitrates

Growth and characterization of L-argininium dinitrate

Mixed salts of amino acids: Syntheses, crystal structure and vibrational spectra of L-histidinium(2+) nitrate-perchlorate and L-histidinium(2+) nitrate-tetrafluoroborate

THE PREPARATION OF CREATININE FROM CREATINE (a tu je druhý papier, lepšia domácka metóda)

Patent US5994581 - Carnitine creatinate

Environmental Nitroso Compounds: Reaction of Nitrite with Creatine and Creatinine

Creatinine Nitrosation To Yield 5-Oxocreatinine 5-Oxime and 1-Methyl-5-oxohydantoin 5-Oxime: Reaction Rates, Identification of syn and anti Oxime Isomers, and Their Interconversion by Nitrite

NOTE ON THE CONVERSION OF THE AMINO GROUP OF AMINO ACIDS INTO THE NITROGUANIDINO GROUP

PROPERTIES OF AMINO ACIDS

Copper( II ) and nickel( II ) complexes with oxime analogues of amino acids. Potentiometric, spectroscopic and X-ray studies of complexes with 2-cyano 2-(hydroxyimino)acetic acid and its ethane-1,2-diamine derivative

The Solubility of Amino Acids in Various Solvent Systems

THE SOLUBILITY OF THE AMINOACIDS IN WATER

Thermal decomposition of the amino acids glycine, cysteine, aspartic acid, asparagine, glutamic acid, glutamine, arginine and histidine

Pre tých čo majú prístup na naše onion fórum (občas nie je dostupné, treba skúsiť v inom čase), sú tam aj ďalšie podrobné údaje o špecifickom využití týchto materiálov (hlavne v oblasti obrany jednotlivca v sťažených podmienkach), odlišné, veľmi špecifické testy a nafotené postupy syntéz (na pripájanie používajte zariadenie určené LEN na to, napr. rootnutý tablet s firewall-om, s ktorým NIKDY NIČ INÉ NEROBÍTE!!! A nikdy sa nepripájajte z domu!). Pravdepodobne vytvoríme ešte jedno fórum, menej "sparťanské", zamerané viac na energetické materiály, ako na metódy asymetrických vojen, pre tých pacifistickejších.

Momentálne na východnom Slovensku prebieha intenzívny výskum v oblasti energetických zlúčenín aminokyselín. Informácie získané z experimentov sú zverejňované primárne na fóre.

Copyright © Marián Fajner 2022