Obsah
...
Odkazy

Energetické zlúčeniny aminokyselín 2.

Ryhy urobené v látke pri takejto viskozite sa ako-tak zahladia až po cca hodine. Troška odobranej vzorky pri kontakte s vodou reaguje typicky - veľmi rýchlo sa rozpúšťa, v menšom množstve vody na tmavomodrý roztok, v závislosti od koncentrácie sa niekoľko sekúnd nič nedeje, no do pol minúty sú už zreteľné chumáče vločkovitej zrazeniny a okolo minúty roztok obsahuje hustú, objemnú zrazeninu hydratovaného Cu(DAA)2:

Živičnatá hmota bola ponechaná vo vonkajšom prostredí dva dni (počasie bolo slnečné), no vo viskozite badať nie veľmi veľkú zmenu:

Malá vzorka CuDAANO3.xH2O bola ponechaná v kontakte s hrubokryštalickým dusičnanom amónnym, aké zmeny nastanú:

Očakávali sme, že kryštály dusičnanu sa rýchlo rozpustia a celá zmes sa roztečie na kvapalinu, no zatiaľ to vyzerá tak, že sa nič také nedeje, kryštály sú celé, modrá živica len prenikla do puklín a nerovností kryštálov. Je to veľmi dobré znamenie. Ideálne bude ešte neskôr pridať hliníkový prach a celú zmes vzduchotesne zabaliť do voľnej plastovej fólie a pozorovať, či sa bude tvoriť vodík alebo či sa bude zmes zohrievať. Po pár dňoch, ako látka pomaly pretiekla cez kryštály, keďže sme misku so zmesou mierne naklonili, bolo badať, že zbytky látky hore boli stále živičnaté, kým pretečená látka bola sirupovito-medovitá a nebolo badať na nej náznaky rozkladu, no aj tá na vzduchu časom opäť tuhne. Voda, ktorú "vysala" z kryštálov dusičnanu amónneho opäť uvoľňuje. Skvelé. Taktiež na kryštáloch nebadať veľmi výrazné zmeny. To sú skutočne vynikajúce výsledky testu, teraz o takýchto látkach debatujeme v superlatívoch. Ešte príde na rad test s hliníkom. Vzhľad zmesi po pár dňoch:

Je zaujímavé, že ani po dlhšom čase tá časť živice, ktorá neprišla priamo do kontaktu s dusičnanom amónnym neprevzala vlhkosť z kryštálov alebo už z pretečenej časti, ktorá je stále v priemere redšia a badať v nej po ochladení akoby tvorbu malých kryštálov dusičnanu, no žiadny rozklad. Teda malé množstvo dusičnanu sa v živici rozpustilo a ten zvyšuje hygroskopicitu. Ako sme spomínali vyššie, na rad prišiel test reakcie s atomizovaným hliníkovým prachom a to tak, že veľké kryštály NH4NO3 pokryté živicou sme vložili do malého sáčku a prisypali sme trochu Al prachu a zbytok živice sme s ním najprv zmiešali a až tak sme ho vložili do toho istého sáčku tak, aby sa steny sáčku k sebe zlepili (pred jeho uzavretím sme z neho opatrne vytlačili čím viac vzduchu). Tak bude možné lepšie sledovať možnú tvorbu bubliniek v zmesi a zmenu jej farby. Všetko bolo potom voľne zabalené do pár vrstiev hliníkovej fólie, aby prípadné vznikajúce teplo pôsobilo katalyticky. Vzhľad zmesi v sáčku:

Na zbytku zmesi s hliníkom v naklonenej miske po pár dňoch badať, že sa zložky pomaly od seba oddeľujú (vzorky budú kontrolované vždy po pár týždňoch, prítomnosť aminokyseliny má nepochybne stabilizujúci účinok):

Zbytok látky bol opäť zohrievaný na vodnom kúpeli, či sa vytvorí sklo. Po takmer dvoch hodinách zohrievania bola hmota stále veľmi poddajná, plus nastali očividné zmeny - povrch látky zmenil farbu, vyzrážala sa svetlá látka a vytvorili sa v ňom bubliny:

Pod bledou bublinatou vrstvou je hmota, zdá sa, stále číra. Taktiež na hmote už predtým nalepenej na stenách misy nebadať nejakú výraznú zmenu. Látka sa buď zohrievaním už na vodnom kúpeli rozkladá alebo obsahovala nadbytok niektorého prekurzoru, ale možno aj vodná para víriaca okolo misy mohla toto spôsobiť, no to je málo pravdepodobné. Hmota po vychladnutí už bola sklená, teda aspoň povrch a nalepená na stenách, hlbšie vrstvy boli aspoň niekde veľmi húževnaté, tam by nebolo možné hmotu dezintegrovať:

Jemný svetlý prach vytvorený na povrchu hmoty tĺčikom na vzduchu rýchlo tmavne. Hmotu necháme stáť niekoľko dní a ak sa zas zmení na použiteľnú živičnatú hmotu, vyskúšame jej rozpustnosť v acetóne alebo liehu a tiež ju vyskúšame skombinovať s práškovým tritolom alebo prípadne aj s NH4NO3 (pozri vyššie) a otestujeme detonovateľnosť a prípadne aj brizantnosť kompozície. Aj po pár dňoch sa látka zdá byť veľmi tvrdá, no nie krehká, asi ako zle vytvrdnutá epoxidová živica a v skutočnosti je veľmi plastická - tĺčik stojaci na povrchu látky sa za ten čas do nej vnoril, bolo ho treba pomerne veľkou silou vylomiť. Na tĺčiku nalepenej látke bolo badať veľmi vláknitú štruktúru, ktorá o určitý čas zmizla. Vzhľad hmoty po pár dňoch (ešte počkáme, ako sa bude meniť, no zdá sa, že je v stabilnom stave, aj tá tenká vrstva na stenách misy a v chladnejšom prostredí hmota krehne. Zaujímavé):

Ani po viacerých dňoch sa hmota takmer nezmenila, preto k nej bol priliaty technický etanol, či nastane rozklad alebo či sa hladko rozpustí. Niekoľko hodín nebolo badať zmeny, no potom, ako sa niečo liehu odparilo a v kvapaline stúpol obsah vody, sa začala vytvárať objemná vločkovitá zrazenina a modrý roztok, teda zdá sa, že látka v pomerne koncentrovanom alkohole rozpustná nie je - dobrá informácia, čo látku posúva na široké pole pre experimenty. Zo vzniknutej zmesi neskôr skúsime opäť získať pôvodnú "živicu", no ak to bude problematické, použijeme novú várku a potom tú použijeme na experimenty s plastifikáciou či so zhutňovaním zmesí.

V oblasti zlúčenín s dusičnanovým aniónom sú momentálne v strede nášho záujmu zlúčeniny obsahujúce DAA (ako anión alebo katión) a kreatín (katión - z tohto sa pokúsime vyvinúť lacnú, no účinnú a citlivú kompozíciu, hlavne pre jeho hustotu a ľahkú prípravu z bežných surovín), kým pri chloristanoch je to Gly (anión/katión, ligand) a kyselina guanidínoctová (katión, ligand).

Zdá sa, že práve chloristan kyseliny guanidínoctovej (glykokyamínu) je zlúčenina majúca najlepšie vlastnosti, čo sa týka nízkej rozpustnosti a hygroskopicity (ak berieme v úvahu bežne dostupné dusíkaté organické kyseliny), vzdialene pripomína chloristan amónny. No kvôli zlej kryštalickej štruktúre má zdanlivo nízku hustotu. Zatiaľ sa zdá, že kryštalizuje vo forme malých ihlíc alebo platničiek. Zatiaľ energetické vlastnosti testované neboli, to bude uskutočnené neskôr. Možno to bude v prípade potreby vhodná, alternatívna sekundárna náplň do rozbušiek, ako napr. podvojné gly-chloristany. Ako vyzerá prvá pripravená vzorka:

Pokračovanie...

 

 

Ďalšia literatúra súvisiaca s priamym, či nepriamym využitím aminokyselín v oblasti energetických materiálov:

Brønsted Acidity of Bio-Protic Ionic Liquids: The Acidic Scale of [AA]X Amino Acid Ionic Liquids

Amino acid based ionic liquids: A green and sustainable perspective

Room Temperature Ionic Liquids from 20 Natural Amino Acids

Untersuchungen über das Glycocyamin und das Glycocyamidin

A Potentiometric Study of Guanidinoacetic Acid Complexation with the Ions Mn(II), Co(II), Ni(II), Cu(II), Zn(II), Cd(II) and Pb(II)

STUDY OF NEW COMPLEXES OF CHROMIUM(III), COBALT(II), NICKEL(II), COPPER(II), AND ZINC(II) WITH GUANIDINOACETIC ACID, THE PRECURSOR OF CREATINE

Tetrakis(μ-guanidinoacetic acid-κ2O:O')bis[(nitrato-κO)copper(II)]

Synthesis of Novel Amino Acid-Based Metal Organic Framework (zaujímavý produkt reakcie glycínu a kyanurchloridu, možno dobrý prekurzor pre zopár energetických zlúčenín)

The inhibition effect of some amino acids towards the corrosion of aluminum in 1 M HCl + 1 M H2SO4 solution

Amino Acids and their Derivatives as Corrosion Inhibitors for Metals and Alloys

The use of amino acids as corrosion inhibitors for metals: A review

Corrosion Control by Aminoacetic acid (Glycine) an Overview

New creatinine complexes of nickel(II)

New copper (II) complexes of Creatinine

Crystal and Molecular Structure of Bis(creatinine)silver(I) Perchlorate Dihydrate

Hydrogen bonding in creatininium nitrate

Creatininium perchlorate

DL -Asparaginium perchlorate

Crystal structures and vibrational spectra of novel compounds with dimeric glycine glycinium cations

Raman spectroscopic and DSC studies of diglycine-perchlorate (DGPCl)

Crystal Structure and Phase Transition of Diglycine Perchlorate

PRODUCTION OF NITRAMINOACETIC ACID BY STREPTOMYCES NOURSEI 8054-MCs

Patent US8952045 - AMINO ACID COMPOSITIONS (spomínaná rozpustnosť dusičnanu kreatínu)

Patent CN104693073 - Preparation method for creatine nitrate (ako aj v predchádzajúcom patente, aj tu je spomenutý dinitrát a trinitrát kreatínu - tieto zlúčeniny, AK vôbec existujú (v nadbytku HNO3), budú nestabilné. Boli spravené dva testy: za nízkej teploty bola zmiešaná suspenzia kreatínu vo vode s HNO3 v mólových pomeroch blízkych 1:2 a 1:3, v oboch prípadoch s miernym nadbytkom kreatínu, no v oboch prípadoch bolo pri zahusťovaní sa a schnutí vykryštalizovanej látky cítiť silný pach kyseliny dusičnej. Vykryštalizovaná látka sa zdá byť totožná s mononitrátom. Mononitrát a zmesi s jeho veľkým nadbytkom buď nedetonovali alebo len čiastočne od rozbušiek s obsahom PETN menej ako 0,5g (10g náložky). Iné to je samozrejme pri stechiometrických a im blízkych zmesiach s NH4NO3)

Crystal and molecular structure of DL-aspartic acid nitrate monohydrate

Infrared and Raman spectra of DL -aspartic acid nitrate monohydrate

L-Aspartic acid nitrate–L-aspartic acid (1/1)

Complexation of lead(II) by L-aspartate: crystal structure of polymeric Pb(aspH)(NO3) (predpokladali sme, že aj dusičnan alebo chloristan meďnatý vytvorí vo vodnom roztoku podobný komplex, no nebolo to tak. Konkrétne reakciou roztoku dusičnanu alebo chloristanu DAA s oxidom meďnatým sa vyzrážala objemná a hustá zrazenina Cu(DAA)2 (presiaknutá roztokom chloristanu či dusičnanu Cu), o ktorej, pre jej množstvo, sme predpokladali, že je to podvojná soľ.)

Cadmium complexation by aspartate. NMR studies and crystal structure of polymeric Cd(AspH)NO3

Interaction between Glyglu and Ca2+ , Pb2+ , Cd2+ and Zn2+ in solid state and aqueous solution. Crystal structures of poly[aqua-1,2-k-O-di[lead(gly-gluH)]bis(perchlorate)] and poly[bisglycylglutamic-cadmium(II)tetrahydrate]

L-Arginine nitrates

Vibrational spectra of L-arginine nitrates

Mixed salts of amino acids: Syntheses, crystal structure and vibrational spectra of L-histidinium(2+) nitrate-perchlorate and L-histidinium(2+) nitrate-tetrafluoroborate

THE PREPARATION OF CREATININE FROM CREATINE

Patent US5994581 - Carnitine creatinate

Environmental Nitroso Compounds: Reaction of Nitrite with Creatine and Creatinine

Creatinine Nitrosation To Yield 5-Oxocreatinine 5-Oxime and 1-Methyl-5-oxohydantoin 5-Oxime: Reaction Rates, Identification of syn and anti Oxime Isomers, and Their Interconversion by Nitrite

NOTE ON THE CONVERSION OF THE AMINO GROUP OF AMINO ACIDS INTO THE NITROGUANIDINO GROUP

PROPERTIES OF AMINO ACIDS

Copper( II ) and nickel( II ) complexes with oxime analogues of amino acids. Potentiometric, spectroscopic and X-ray studies of complexes with 2-cyano 2-(hydroxyimino)acetic acid and its ethane-1,2-diamine derivative

 

 

 

Pre tých čo majú prístup na naše onion fórum, sú tam aj ďalšie podrobné údaje o špecifickom využití týchto materiálov (hlavne v oblasti obrany jednotlivca v sťažených podmienkach), odlišné, veľmi špecifické testy a nafotené postupy syntéz (na pripájanie používajte zariadenie určené LEN na to, napr. rootnutý tablet s firewall-om, s ktorým NIKDY NIČ INÉ NEROBÍTE!!! A nikdy sa nepripájajte z domu!).

Momentálne na východnom Slovensku prebieha intenzívny výskum v oblasti energetických zlúčenín aminokyselín. Informácie získané z experimentov sú zverejňované primárne na fóre.

Copyright © Marián Fajner 2018